08:00 17:00

Dilluns a Divendres

C/Viladomat,174

08015, Barcelona

93 496 45 07

 • Català
 • Español
 • English

08:00 17:00

Dilluns a Divendres

C/Viladomat,174

08015, Barcelona

93 496 45 07

 • Català
 • Español
 • English

Q de Qualitat

La “Q” de Qualitat Audiovisual ha estat ideada pels nostres associats per tal de poder distingir les empreses audiovisuals. És allò que diferència unes empreses de les altres. El camí de tota empresa per a ser competitiva passa ineludiblement per aplicar polítiques series i rigoroses de qualitat.

L’APAC concedeix ela títol de la “Q” de Qualitat Audiovisual a aquells socis que compleixin les següents condicions, les quals es sotmetran a criteri de la Junta Directiva:

 • Ser membre de l’Associació.
 • Demostrar una antiguitat mínima d’ 1 any des de la data de constitució, de la societat.
 • Certificat demostratiu d’estar al corrent d’obligacions fiscals.
 • Certificat demostratiu d’estar al dia amb la Seguretat Social.
 • Tenir un pla de prevenció de riscos laborals.
 • Disposar de pòlissa de responsabilitat civil.
 • Acreditar la capacitació del personal tècnic mitjançant documents que acreditin que (cal una de les dos opcions):

– El personal tècnics esta titulat en FP2 o formació superior.

– El personal tècnics pot acreditar experiència superior a 5 anys en el sector.

 • Acreditar la assistència del personal a cursos de formació
 • Reconeixement de clients Institucionals o privats de la vostra Excel·lència (els reconeixements no podran ser de empreses del sector i s’han d´acreditar amb vendes de mínim 10.000 euros).
 • Opcionalment i si el Comitè de Qualificació consideres necessari, es podrà demanar un llistat del material del que es disposa amb la data de compra, així com les normes de manutenció que es fan servir per a la seva conservació .

La Junta Directiva es reserva el dret de no concedir la “Q” de Qualitat Audiovisual, malgrat reunir tots els requisits, quan concorrin causes que ho puguin justificar. La Junta Directiva es reserva el dret de retirar la “Q” de Qualitat Audiovisual a aquelles empreses que vulneren les normes bàsiques de la bona competència o tinguin deutes “reconeguts i incobrables” de mes de 6 mesos d’ antiguitat amb altres associats.

La “Q” de Qualitat es renovarà cada 2 anys i tindrà inscrits amb número els dos any de la seva durada.

Top